top of page

BIJZONDERE CURATOR

In januari 2016 heb ik de opleiding tot Bijzondere Curator Jeugdzaken gevolgd.  Derhalve kan ik door de rechter benoemd worden als bijzondere curator. Wat is een bijzondere curator?

De bijzondere curator in Jeugdzaken is er speciaal voor de rechtsbescherming van minderjarige kinderen en om tegemoet te komen aan het feit dat zij in beginsel geen zelfstandige rechtsgang genieten. Artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat de rechter in bepaalde gevallen, waarin sprake is van een dusdanige conflictsituatie, kan bepalen dat een bijzondere curator moet worden ingezet.

 

De bijzondere curator in Jeugdzaken treedt op vanwege een rechterlijke benoeming en vertegenwoordigt de belangen van minderjarige kinderen. Na de benoeming door de rechter krijgt de bijzondere curator een specifieke taakomschrijving mee. De bijzondere curator heeft een bemiddelende rol ten aanzien van het conflict, neemt een overkoepelende visie in om vervolgens tot een advies te kunnen komen richting de rechter. De belangen van de minderjarige vormen hierbij steeds de primaire overweging.

De bijzonder curator kan optreden op het gebied van afstammingszaken, Kinderbeschermingsmaatregelen of familierechtelijke vraagstukken. Voor de benoeming van een bijzondere curator moet er sprake zijn van dusdanige strijd tussen de belangen van het kind en de belangen van de met het gezag belaste ouder(s) of diens voogd. Er dient sprake te zijn van een wezenlijk conflict over de verzorging en/of opvoeding en/of het vermogen van het kind. Het kan bijvoorbeeld gaan over een machtiging tot uithuisplaatsing die is uitgesproken naar aanleiding van een Raadsonderzoek en waarbij de ouders willen dat een kind terug naar huis komt, maar het kind bijvoorbeeld niet terug naar huis wil. In zo’n geval kan een bijzondere curator worden benoemd en advies uitbrengen omtrent het conflict tussen de belangen van het kind en diens gezaghebbende ouder(s) of voogd. Van een wezenlijk conflict kan ook sprake zijn wanneer een kind door de vechtscheiding van zijn ouders in een ernstig loyaliteitsconflict belandt.

De bijzonder curator kan optreden op het gebied van afstammingszaken, Kinderbeschermingsmaatregelen of familierechtelijke vraagstukken.

Voor de benoeming van een bijzondere curator moet er sprake zijn van dusdanige strijd tussen de belangen van het kind en de belangen van de met het gezag belaste ouder(s) of diens voogd. Er dient sprake te zijn van een wezenlijk conflict over de verzorging en/of opvoeding en/of het vermogen van het kind. Het kan bijvoorbeeld gaan over een machtiging tot uithuisplaatsing die is uitgesproken naar aanleiding van een Raadsonderzoek en waarbij de ouders willen dat een kind terug naar huis komt, maar het kind bijvoorbeeld niet terug naar huis wil. In zo’n geval kan een bijzondere curator worden benoemd en advies uitbrengen omtrent het conflict tussen de belangen van het kind en diens gezaghebbende ouder(s) of voogd. Van een wezenlijk conflict kan ook sprake zijn wanneer een kind door de vechtscheiding van zijn ouders in een ernstig loyaliteitsconflict belandt.

Het advies van de bijzondere curator omvat maatwerk en zal aansluiten bij de specifieke situatie en hulpvragen. De rechter maakt bij de eventuele benoeming van een bijzondere curator een belangenafweging waarbij de belangen van het kind de primaire overweging vormen. Het conflict moet dusdanig van aard zijn dat de inzet van een bijzondere curator noodzakelijk is. De rechter zal eerst kijken of er andere mogelijkheden zijn om te komen tot een oplossing van het conflict. Algemene geschillen over de opvoeding nopen niet tot benoeming van een bijzondere curator. De rechter kan uit eigen beweging (ambtshalve) een bijzondere curator benoemen als hij dat in het belang van een minderjarige wenselijk acht. Een minderjarige kan echter ook zelf, bijvoorbeeld door een brief te sturen aan de rechter, om een bijzondere curator vragen. Ook belanghebbenden met een rechtstreeks belang, zoals de ouders, kunnen een verzoek indienen.

De benoeming van een bijzondere curator en de afgegeven beschikking van de rechtbank ‘overrulen’ de toestemming die gezaghebbende ouders normaliter moeten afgeven voor een kindgesprek.

Voor meer informatie: www.bcjz.nl 

bottom of page